Avís Legal

1 – IDENTITAT DEL TITULAR WEB

GIOLDENT S.L., amb CIF B-25719733 i domicili C/Jaume I,1, 25400 Borges Blanques (Les). TELÈFON: 973 15 122 4 E-mail: gioldent@gmail.com NOM DEL DOMINI: www.gioldent.com

2- ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

La utilització d’aquest lloc web atribueix al navegant, sigui persona física o jurídica, la condició d’USUARI, la qual cosa implica l’adhesió als termes i condicions que a continuació s’indiquen. Amb caràcter general, es contemplaran els termes i condicions en la versió publicada al moment en què es produeix l’accés.

GIOLDENT S.L. recomana a l’USUARI llegir atentament els termes i condicions que a continuació es detallen abans de fer ús dels serveis oferts. Així mateix, l’accés a determinats serveis a través d’aquest lloc web pot trobar-se sotmès a certes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen aquestes condicions generals. Per tant, amb anterioritat a l’accés i/o utilització dels nostres serveis, l’USUARI ha de llegir atentament també les corresponents condicions particulars.

En cas de no acceptar les condicions d’ús, haurà d’abstenir-se d’accedir i utilitzar els serveis continguts en aquesta Web.

Les presents condicions d’ús regulen l’ús genèric de la Web per part de l’USUARI que té la possibilitat de visualitzar-les i imprimir-les. GIOLDENT S.L. es reserva el dret a modificar o suprimir a qualsevol moment i sense previ avís els continguts, serveis i informacions que es troben en aquesta Web, així com a limitar o cancel·lar els termes i condicions aplicables a la Web.

3- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El contingut d’aquesta Web es troba protegit per les Lleis sobre Propietat Intel·lectual i Industrial.

El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu, però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat de GIOLDENT S.L. O si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Independentment de la finalitat per la qual anessin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part de GIOLDENT S.L.

La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal. Els dissenys, logotips, text o gràfics aliens a GIOLDENT S.L. i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos.

En tot cas, GIOLDENT S.L. compta amb l’autorització expressa i prèvia per part d’aquests. Les reclamacions que poguessin interposar-se pels USUARIS en relació amb possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial sobre qualssevol dels continguts d’aquest lloc web hauran de dirigir-se al correu electrònic: gioldent@gmail.com

4- ACCÉS A la WEB

La Nostra Web pot ser visitada per qualsevol USUARI de forma lliure i gratuïta. Les Dades de Caràcter Personal que ens faciliti seran sempre tractats de conformitat amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal

5- ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB

L’USUARI es compromet a utilitzar la Web, els continguts i els serveis d’acord amb la Llei, amb els bons costums i l’ordre públic. L’USUARI s’obliga i compromet a:

 • No utilitzar la Web o els serveis que es presten a través d’ella amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquest Avís Legal que lesionin els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar la Web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori de la Web a altres usuaris.

 • No destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, els programes o els documents electrònics i uns altres que es trobin a la Web.

 • No introduir programes, virus, macroinstruccions, miniaplicacions o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol classe d’alteració en els sistemes informàtics de GIOLDENT S.L. o de tercers.

 • No fer mal ús d’informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través de la Web o dels serveis que ofereix.

No introduir actuacions, actituds o idees discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició. Així mateix, GIOLDENT S.L. es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la Web i/o als serveis a qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a aquells USUARIS que incompleixin aquestes condicions generals.

6- RÈGIM DE RESPONSABILITAT

GIOLDENT S.L. no es farà responsable, directament ni subsidiàriament de:

 • La qualitat del servei, la velocitat d’accés, el correcte funcionament ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament de la Web.

 • Que existeixin interrupcions del servei, demores, errors, malament funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causa que escapen del control de GIOLDENT S.L.

 • Una actuació dolosa o culposa de l’USUARI i/o tingui per origen causes de força major. En qualsevol cas, sigui com sigui la seva causa. Danys directes o indirectes, dany emergent i/o per lucre cessant.

 • Els continguts i opinions de tercers ni de la informació continguda en pàgines Web de tercers a les quals es pugui accedir per Enllaços o cercadors del lloc web.

 • Els danys que puguin causar-se en els equips dels USUARIS per possibles virus informàtics contrets a causa de la seva navegació en el lloc web o per qualsevol altre dany derivat d’aquesta navegació.

 • De l’incompliment de la llei, la moral i els bons costums generalment acceptats o l’ordre públic a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts.

 • Els vicis, i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats o llocs a disposició, la falta d’actualització o d’exactitud d’aquests, ni de la seva qualitat científica si escau.

Així mateix, GIOLDENT S.L. no garanteix que la Web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés a la Web o per la impossibilitat d’accedir.

GIOLDENT S.L. tindrà dret, sense que existeixi cap indemnització a l’USUARI per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i Continguts del lloc web per efectuar operacions de manteniment, millora o reparació d’aquests.

7- PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seva normativa de desenvolupament, el responsable del lloc web GIOLDENT S.L., en compliment del que es disposa en els arts. 5 i 6 de la LOPD, l’informa a tots els usuaris del lloc web que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquests seran incorporats en un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Si desitja exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, podrà dirigir-se al correu electrònic: gioldent@gmail.com.

8- PUBLICITAT

Conforme al regulat en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) la política respecte al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que l’USUARI hagi sol·licitat rebre. Si no desitja rebre aquests missatges per correu electrònic, pot gioldent@gmail.com

9- LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL

Les presents condicions estan redactades en espanyol, i es troben sotmeses a la legislació espanyola vigent. Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi al lloc web de GIOLDENT S.L., seran competents els Jutjats i Tribunals de Lleida, Espanya.